VERVOLGBERICHT – COVID-19

 

18 maart 2020

 

 

Lieve broers en zussen,

Zoals al was aangekondigd, hierbij een update van de manier hoe wij als Pinkstergemeente met de huidige situatie om willen gaan.

Allereerst is het duidelijk dat de overheid maatregelen heeft genomen om ons te beschermen. Dat is een goede zaak. En wij als christenen dienen daarin te gehoorzamen zolang dit niet tegen Gods wil ingaat. Laten we elkaar daar ook op aanspreken, dat we daarin gehoorzaam zijn.

Allereerst willen we handhaven dat alle bijeenkomsten van onze kerk worden afgelast tot nader bericht. We zijn voor langere tijd aangewezen op de hulpmiddelen die ons nog wel ter beschikking staan, zoals de telefoon en internet.

Er is een technisch team bezig om de mogelijkheid van het streamen van kerkdiensten mogelijk te maken. De spullen hiervoor zijn vorige week besteld, en we zetten alles op alles om komende zondag via internet met elkaar samen te kunnen komen en Gods Woord te openen. U wordt hierover op de hoogte gehouden. Tevens zullen we proberen te organiseren dat er na de dienst gelegenheid is voor gebed, echter dan via de telefoon.

We gaan niet stimuleren om op zondag in kleine groepen bij elkaar te komen om samen naar de dienst te luisteren. Maar we adviseren u om de contacten zo veel mogelijk via telefoon, internet, berichten, facebook, noem maar op, te laten plaatsvinden. Dit betekent dat we er van uitgaan dat eenieder vanuit zijn eigen huis de dienst zou moeten kunnen volgen. Voor degenen zonder internet is het lastig, dat beseffen we ons. Hiervoor gaan we kijken of daar andere mogelijkheden zijn. Geeft u dit s.v.p. aan als daar behoefte aan is.

Verder gaan we met elkaar kijken of het nodig en mogelijk is om praktische hulp voor elkaar te gaan organiseren. Daarvoor gaan we ook met een groep bij elkaar zitten.

Als laatste wil ik u oproepen om gewoon aan de kerk te blijven geven. Er is dan wel geen collecte, maar u kunt via een overboeking onder de vermelding ‘collecte voor … ’ blijven geven aan de collecte voor bijzondere acties zoals het bouwfonds en de drie zendingsorganisaties waar we mee verbonden zijn. Ook kunt u via de GIVT-app geven, bijvoorbeeld tijdens de gestreamde dienst, maar uiteraard ook op een willekeurig moment van de week. En u kunt altijd ook gewoon een gift overmaken aan de gemeente.

Het is een bijzondere tijd, een ongewone tijd en tegelijk een uitdagende tijd. Lukt het ons om elkaar vast te houden, ook in deze tijden? Nee, dat lukt ons niet uit onszelf, uit onze menselijke natuur. Ja, dat lukt ons wel als we ons aan God overgeven en het van Hem verwachten, als we ons laten leiden door Zijn Goddelijke natuur. We worden beproefd, of we stand kunnen houden. Tevens zien we dat andere mensen met vragen komen. Wat kunnen we hun aanbieden? Nu komt het er op aan, nu is er voor ons allemaal veel tegenstand tijdens de wedloop die we te lopen hebben. Houd moed en weet dat God u draagt door de diepste momenten. Hij is onze Herder, onze Goede Herder, ons ontbreekt niets!

Gods zegen,

Jan Flikkema
Chris Drenth
Hendrik Jan Bos

 

PS hier nog een LINK naar het bericht vanuit de VPE

Overdenking: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Het is voor ons heel onwerkelijk. Nederland staat op zijn kop, de regering is in rep in roer. En dat voor iets dat nog maar twee maanden geleden zo ver weg leek in China.

Vanmorgen was ik in de supermarkt, en probeerde ik inkopen te doen. De winkelmedewerkers konden de schappen niet snel genoeg aanvullen. Je voelde de stress en sommigen hoorde je tegen elkaar zeggen ‘het lijkt wel oorlog’.

Voor ons als christenen zijn we hier op voorbereid. We zijn gewaarschuwd. De klok staat slaat bijna 12 uur. Mattheus 24:44 zegt: ‘Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen’.

Wij zijn helemaal anders. God heeft ons met nieuwe kleren bekleed. Onze menselijke natuur hebben we naar het kruis gebracht en daar heeft God ons met een goddelijke natuur bekleed. Dat wil niet zeggen, zeker niet!, dat niets ons kan treffen. We hebben nog steeds hetzelfde sterfelijke lichaam. Het wil dus ook niet zeggen dat we maar onze gang kunnen gaan en allerlei onverantwoorde risico’s nemen. Jezus zelf werd verzocht in de woestijn en hij pareerde de aanval van Satan door een citaat uit Psalm 91 met de woorden ‘Gij zult de Here uw God niet verzoeken’. Jezus wist dat zijn Vader een soeverein God is. Een God die gebeden wil worden. Zelfs Jezus werd niet overmoedig door maar van het dak van de tempel te springen. Dus wij zeker niet!

Dat geldt dus ook voor hoe we omgaan met onze hygiëne. Niet dat we zeggen ‘God beschermd ons wel’. We moeten waakzaam zijn en nuchter. Ons gezonde verstand gebruiken. Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Dus angst en vrees, stress en paniek zijn als het goed is niet aan de orde voor ons als kinderen van de allerhoogste God, de God van de hemelmachten, de God die was en is en komt, de Eeuwige.

Nee, veel meer zouden we, juist in deze tijden, het licht mogen laten schijnen van onze God in onze omgeving. Dit is onze kans!

Dat licht dat we mogen laten schijnen is een schitterend licht. God houdt van ons, en zal ons nooit begeven of verlaten. Zijn liefde is grandioos, zijn wegen zijn volmaakt. Dat ook wat we mogen uitdragen, zoals ook Paulus dit liet weten aan de mensen in Rome. In Romeinen 8 vanaf vers 35 staat:

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen nog machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte nog diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here’.

Hierbij wens ik jullie allemaal Gods zegen en nabijheid toe, de Here zegene u en Hij behoede u, Hij doe Zijn aangezicht over U lichten en zij u genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Hendrik Jan Bos
za. 14.3.2020

post

BIJBELSTUDIE-CYCLUS “HET BIJBELBOEK PSALMEN” door Frank Ouweneel

BIJBELSTUDIE-CYCLUS “HET BIJBELBOEK PSALMEN”

door Frank Ouweneel

Korte beschrijving:

Het Bijbelboek Psalmen is het grootste en mooiste monument van Hebreeuwse poëzie; het was de bundel van geestelijke liederen van het volk Israël.
In het Hebreeuws heet het Bijbelboek: “Sefer tehillim”, wat betekent: “Boek van de lofprijzingen”.

Door de Heilige Geest dicteerde God de Psalmen onder andere aan David, Mozes, Salomo en Asaf.

Het Bijbelboek Psalmen neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in omdat:

>          het Nieuwe Testament het vaakst aanhaalt uit de Psalmen
>          bijna alle Nieuwtestamentische verwijzingen naar Jezus Christus (Jezus de Messias) zijn ontleend aan de Psalmen; enkele voorbeelden:
* Jezus de Koning: Ps. 2, 20, 21, 24, 45, 72, 110 en 118
* Jezus de Gekruisigde: Ps. 22
* Jezus de Goede Herder: Ps. 23
* Jezus de Rots van het heil: Ps. 27 en 40

Het Bijbelboek Psalmen brengt in lofprijzing aan God tot uitdrukking Wie Hij is en wat Hij doet. De Psalmen spreken over het volledige scala van menselijke emoties: van uitbundige vreugde tot diepe wanhoop en intens berouw. Ze geven uiting aan de behoefte aan God in tijden van beproeving en aan het vertrouwen dat God zal helpen; enkele voorbeelden:
* als Gods leiding dringend gewenst is: Ps. 25
* als andere mensen problemen veroorzaken: Ps. 37
* als de gelovige depressief is: Ps. 42 en 43
* als de gelovige bang is: Ps. 27 en 91
* als de gelovige ziek is: Ps. 31
* als er zorgen zijn over de toekomst: Ps. 34
* als de problemen groter lijken dan ooit: Ps. 124, 130 en 139
* als de gelovige Hem alleen maar wil prijzen: Ps. 103

Het is mooi om te zien dat Psalm 1 begint met “Welzalig de mens…..”

start:                           12 januari 2020 / einde: april 2022
frequentie:                 september t/m april: elke tweede zondag van de maand
locatie:                        Pinkstergemeente Stadskanaal
Irenelaan 23
Stadskanaal
aanvang:                     19.00 uur
meer informatie:
www.frankouweneel.nl

RONDOM KERST

NOTEER ALVAST IN JE DECEMBERAGENDA:
 
Zaterdag 21 december: 19:00-23:00 uur
Kerst Special The Gate

PAGEDAL (gezamenlijke kerken):
 
Zaterdag 14 december
14:30–16:00 Kids Praise

20:00-23:00 InSight Kerst 2019
Ticket InSight € 5: https://tickets.insightworship.nl/
 
Zondag 15 december 10:00 uur
Kerstdienst gezamenlijke kerken
(geen dienst in eigen gebouw)

KERST in eigen kerk

Dinsdag 24 december 
19:30 Kerstplein: samen zingen, warme chocolademelk, gezellige sfeer
20:00 Kerstavonddienst

Woensdag 25 december
10:00 uur Kerstfeest voor het hele gezin, van jong tot oud

post

Training ‘Luisteren met je hart’

TRAINING ‘LUISTEREN MET JE HART’

Robert Tolsma                                         8 december 12:00 – 16:00 uur

 

Wil je leren om in gesprekken het hart van anderen te raken? Wil je in alledaagse gesprekken op een ongedwongen en natuurlijke manier van betekenis zijn voor een ander? Wat een mooie keus! In de training ‘Luisteren met je hart’ oefen en ontwikkel je gespreksvaardigheden en houdingsaspecten waardoor je zulke gesprekken kunt voeren.

Bij de training gebruiken we veel verschillende werkvormen. In een veilige omgeving en onder professionele begeleiding groei je in het voeren van betekenisvolle gesprekken. In de training oefenen we onder andere in rollenspellen en met videotraining. Je leert veel door te kijken naar het gesprek van anderen, door het zelf te doen en te bespreken wat je opvalt. Ook buiten de trainingsmomenten kun je oefenen met behulp van opdrachten uit deze trainingsgids.

Als je het hart van de ander wilt raken, is het nodig dat je je eigen hart opent voor de ander. Dat kan alleen als je gericht bent op de ander en niet op jezelf. God kan die houding aan je geven. Dit gebeurt als je met Hem omgaat. Je gaat daarin dan op Hem lijken. In de training ‘Luisteren met je hart’ willen we je helpen om deze houding in gesprekken aan te nemen. In een ‘Luisteren met je hart gesprek’ ontmoet de ander niet alleen jou, maar ook de God die in jou(w hart) leeft.

Het is ons verlangen en gebed dat jij het hart van vele mensen zult raken en dat zij Gods liefde ervaren in de ontmoetingen die ze met jou hebben.

Veel zegen, team ‘Luisteren met je hart’

 

De training vindt plaats zondag 8 december.

12:00 uur gezamenlijke maaltijd deelnemers

Aansluitend tot 16:00 uur training.

 

Deelnemen? Opgeven via Hendrik Jan hjbos@live.nl

uiterlijk 6 december i.v.m. de maaltijd

post

Sponsorwandeling voor Brazilië

Sponsorwandeling voor Brazilië

’Iedereen kan 7 kilometer lopen’

De geoefende lopers vertrokken op zaterdagmiddag 5 oktober vanaf de koffiebar Sozo in Stadskanaal. Het peloton van 18 wandelaars sloot aan bij het Pagedal. Samen liep de groep een route van 7 kilometer door het Vledderbos. 20 Wandelaars liepen totaal 1500,- bij elkaar. De opbrengst wordt gebruikt om een afdak bij een kerk in Brazilië te herbouwen.

De sponsoractie voor Brazilië bestond uit een sportief wandelstuk en een lekker-samen-eten-deel. Aan het eerste deel deden 20 mensen mee. Aan de eettafel in het gebouw van de Pinkstergemeente kwamen 30 sponsor-eters. De 

Sponsorwandeling voor Brazilië

opbrengst van de actie wordt aan de stichting BEM in Brazilië aangeboden. Een groot afdak van de kerk is door termieten opgevreten en met dit geld wordt een nieuw afdak gebouwd… nu van beton!

Organisator Rafael Hageman kijkt terug op een mooie dag: ‘Op vrijdag regende en miezerde het, maar zaterdag werd een stralende droge wandel-dag: een feest voor de mensen in Brazilië en ook voor de deelnemers aan de actie. Volgend gaan we zeker weer lopen voor het goede doel!’ Tenslotte is de herfst met al haar kleuren ook nog eens een geweldige tijd voor mooie wandelingen!

De sponsorwandeling is een initiatief van de Pinkstergemeente Stadskanaal in samenwerking met de Evangelische Zending Brazilië. De stichting EZB geeft 1200 kinderen dagelijks onderwijs en voedsel. De scholen, kerken en opvangcentra hebben grote sociale impact in de regio Sabinopolis. De stichting EZB werd in 1966 opgericht en de initiatiefnemers Nico en Trijnie van Eijk werden vanuit de Pinkstergemeente Stadskanaal uitgezonden. Uit dit initiatief groeide de stichting Evangelische Zending Brazilië.
Dit is een initiatief van de Pinkstergemeente Stadskanaal samen met de stichting EZB en stichting Hands to Help
Contact: info@hands-to-help.nl
Tel: 06 54625085

Zendingsdienst Brazilië met Nico van Eijk

ZENDINGSDIENST Brazilië met Nico van Eijk

Aanstaande zondag, 25 augustus, is een ZENDINGSDIENST Brazilië met Nico van Eijk.

 

HANDWERKGROEP

Nico en Trijnie zijn al jaren als zendelingen werkzaam in Brazilië. Trijnie heeft daar in Brazilië een project voor weduwen opgezet. Dat project voor weduwen steunen wij, de deelnemers aan de handwerkochtenden op woensdag in SOZO. Daarvoor maken en verkopen wij heel veel diverse dingen.

Een deel van de producten ligt a.s. zondag op een tafel in de koffiehoek. Wij hopen dat u even tijd neemt om bij de tafel langs te gaan.

 

Verder: informatie over de SPONSORWANDELING:

Op 5 oktober is het alweer voor de vierde keer dat wij als gemeente de SPONSORWANDELING voor Brazilië organiseren.

Ook dit jaar willen we jullie uitnodigen om mee te lopen en daarbij zoveel mogelijk sponsors aan je te binden om zodoende geld in te zamelen voor het werk in Brazilië.

post

Sponsorwandeling Brazilië 5 oktober

Sponsorwandeling Brazilië 5 oktober

Op 5 oktober is het alweer voor de vierde keer dat wij als gemeente de SPONSORWANDELING voor Brazilië organiseren.
Ook dit jaar willen we jullie uitnodigen om mee te lopen en daarbij zoveel mogelijk sponsors aan je te binden om zodoende geld in te zamelen voor het werk in Brazilië.
Voor dit jaar is ons gevraagd om het geld te bestemmen voor het dak van de sitio, dat vervangen/gerenoveerd moet worden.
Na afloop is er een maaltijd in ons kerkgebouw. Hier zijn alle gemeenteleden en verdere gasten voor uitgenodigd. Voor niet-lopers wordt verwacht dat ze een donatie voor het project geven.Voor vragen of sponsorformulieren: Rafaël Hageman 0614046290

Deze actie wordt georganiseerd door

post

Evangelisatiestudie en praktijkdag 21 september

Evangelisatiestudie en praktijkdag 21 september

Zaterdag 21 september 2019

Evangelisatie
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
(Mattheus 24:14)

De meeste gelovigen zijn wel bewust van het belang van de Grote Opdracht om het Evangelie te delen. Maar hoe we dat aan kunnen pakken, is vaak onduidelijk.
Wij willen je graag uitnodigen om hierover samen met ons na te denken. Wij willen het nieuwe seizoen starten met een dag van studie en praktijk op het onderwerp ‘Evangelisatie’. Hiervoor hebben wij een ervaren spreker en Evangelist uitgenodigd: Matthias Joosse (https://nederlandgered.nl/).

Het programma voor deze dag zal er als volgt uitzien:

Zaterdag 21 September 2019
.9:30 uur inloop
10:00 uur training
11:00 uur pauze (gratis lunch wordt u aangeboden)
11:15 uur training
12:15 uur lunch pauze (met praktijk video-voorbeelden)
13:00 uur training
14:00 uur start praktijk
15:30 uur evaluatie
16:00 uur einde

Deze themadag vindt plaats in de koffiebar SOZO aan de Hoofdstraat 76. Het is noodzakelijk dat jezelf opgeeft als je wilt deelnemen aan deze themadag:

Evangelisatiestudie en praktijkdag 21 september

post

Berichtje uit wijkcentrum Nova Pousada van de Braziliëzending

Berichtje uit wijkcentrum Nova Pousada van de Braziliëzending

Dit keer een berichtje uit het wijkcentrum Nova Pousada, boven op de heuvel in de armste wijk van Sabinópolis. Afgelopen weekend hadden de kinderen daar de tijd van hun leven: het was indoor “kamperen”! Dat betekende: gezellig slapen in het Wijkcentrum, samen een tekenfilm kijken, een talentenjacht en veel tijd met de andere kinderen doorbrengen.
Hoogtepunt was wel de nachtelijke les sterrenkunde vanuit het hoog gelegen wijkcentrum waarbij de kinderen de prachtige sterrenhemel met de heldere Melkweg, Jupiter en andere sterrenbeelden bewonderden.
Ook genoten de kinderen van een optreden van de tienerdansgroep, deden ze een quiz en sloten ze het weekend af met een overheerlijke maaltijd.
Kortom: een paar dagen om nooit te vergeten!

Help ons deze kinderen een betere toekomst te geven:
wordt een Vriend / Amigo van de EZB. Al vanaf €5 per maand!

Stichting Evangelische Zending Brazilie
Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal

http://www.bem.nl/

http://www.ezb.nu/

post

Gospel Café 27 april

Koningsdag = Gospel CaféGospel Café 27 april

De hele dag muziek
Vanaf 13:00 uur Kingspraise
Heerlijk eten en drinken

Locatie: Centrum Stadskanaal (meer info: WWW.BGNB.NL)

Het Koningsdag Gospelcafé is een initiatief van de Baptistengemeente Nieuw-Buinen, Baptistengemeente ’t Kruispunt Stadskanaal Zuid, Evangelische gemeente Stadskanaal en de Pinkstergemeente Stadskanaal

post

Gezamenlijke kerstdienst Pagecentrum op 16 december

Gezamenlijke kerstdienst Pagecentrum op 16 december

Na het succes van vorig jaar organiseren vijf kerken uit de Kanaalstreek ook dit jaar weer een gezamenlijke kerstdienst in het Pagecentrum in Stadskanaal.
De Pinkstergemeente doet hieraan mee!

Een dienst voor jong en oud, met veel zang, een kindermoment, ds. Fred Smit zal spreken en nog veel meer. Er is een samengesteld muziekteam en een koor uit de verschillende kerken. Ook voor de allerkleinsten is er crèche.

In de kerken van de Christengemeente Rehoboth Stadskanaal, Evangelische Gemeente Stadskanaal, Pinkstergemeente Stadskanaal, Baptistengemeente Nieuw-Buinen, Baptistengemeente Zuid het Kruispunt Stadskanaal is die morgen dan ook geen dienst. De dienst is op 16 december en begint om 10.00 uur, iedereen is van harte welkom.

De kerstdienst wordt tevens opgenomen voor televisie en is tijdens de kerstdagen te zien bij RTV1. De exacte dag en het tijdstip is nog niet bekend. Dat zal later aangekondigd worden in de programmering van RTV1.