Wat geloven wij

Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof
en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze
geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en
overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging
van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en
deze belijdenis geeft ook niet alle Bijbelse waarheden weer.
Ps. 119:105; Heb. 4:12; Heb. 5:11-6:3.

Artikel 1 – God, zijn wezen
Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich
in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de
schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende
en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn
volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal
doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden.
Deut. 6:4; Rom. 1:19, 20; Js. 42:8; Gen. 17:1; Heb. 4:13; Lev. 11:45; 1 Tim. 2: 3,4; Rom. 9 en
11.

Artikel 2 – Jezus Christus, zijn persoon
Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van
de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de
maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en
op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan
de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.
Mt. 1: 20; 16:16; Kol. 1:15; Joh. 3:16; Lc. 1:35; Joh. 19:15, 16 en 30; Lc. 24:6; Hnd. 1:9-11;
Heb. 10:12; Mt. 28:18.

Artikel 3 – Jezus Christus, zijn werk
Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het
Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in
Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze
verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de
hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij
zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.
Joh. 4:34; Lc. 4:18-21; Hnd. 10:38; Rom. 5:11; Heb. 9:12; 1 Joh. 2:2; Heb. 5:9; Hnd. 17:30 en
31; Rom. 1:4; Rom. 8:38-39; Joh. 5:24; 1 Joh. 2:1 en 2; Rom. 8:34; 1 Tim. 2:5-6; 2 Tim. 1:10; 2
Kor. 5:10; Op. 20:11-15.

Artikel 4 – De Heilige Geest, zijn persoon en
werk
Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de
wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na
te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich
kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en
tot vervulling van haar taak in de wereld.
Gen. 1:2; Joh. 16:5-15; Joh. 6:63; Hnd. 1:8; Tit. 3:4-7; Gal. 5:22; 1 Kor. 12:11; 1 Kor. 12:7; 1
Kor. 14:12.

Artikel 5 – Openbaring en Heilige Schrift
Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door
de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is
de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.
Rom. 15:4; 2 Tim. 3:16; 2 Pe. 1:20 en 21.

Artikel 6 – De mens
Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en
gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen
aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel.
Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.
Gen. 1:27-31; Gen. 3:6, 17-19; Rom. 5:12-14.

Artikel 7 – Het reddingsplan van God
Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er
vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg
Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen,
die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.
Joh. 19:30; Kol. 1:13,14; Joh. 1:12, 13; Joh. 3:16, 36; Jes. 53:5; Ef. 2:14-22.

Artikel 8 – De Gemeente
Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van
Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren,. Iedere
wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is
een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God
daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan
elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.
Ef. 3:10-12; 1 Tim .3:15; Ef. 4:15,16; Hnd. 1:8; 1 Kor. 12:13; Mt. 5:13-16; Mt. 7:18; 1 Tim. 3:1-
15; Tit. 1:5-9; 1 Tim. 5:17-19; Ef. 4:11-16.

Artikel 9 – De opdracht van de Gemeente
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door
de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen
van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld
van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken
en het uitdrijven van boze geesten.
Lc. 9:2; Hnd. 20:24-27; Mt. 28:18-20; Rom. 1:5; Rom. 15:18; Rom. 16:26; Mc 16:15-20 Joh.
14:12; Hnd. 2:43; 3:6; 6:8.

Artikel 10 – Doop en Avondmaal
Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus
gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in
Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te
worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en
bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De
gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht
van de wijnstok.
Mt. 3:13-17; Mt. 28:19; Hnd. 22:16; Mt. 26:26-29; 1 Kor. 11:23-29.

Artikel 11 – Doop in de Heilige Geest;
Uitingen van de Geest
Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze
doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest
deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van
de gelovigen.
Hnd. 1:4,5; Hnd. 2; 1 Kor. 12:1-11, 28-31; 1 Kor. 14; Ef. 5:18-21.

Artikel 12 – Toekomstverwachting
Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.
Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als
onrechtvaardigen.
Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat
oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil
zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan.
Mt. 24; Lc. 17:20-37; Joh. 5:28,29; 1.Kor. 15; 1 Tes. 4:13-18; Heb. 9:27,28; Op. 3:10; 20:11-15;
Op. 21.

Slotverklaring en oproep
Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te
dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden
en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drieënige God, de Vader, Schepper van
hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de
volle waarheid leidt.
Judas 24,25
De Pinkstergemeente Stadskanaal heeft zich als gemeente aangesloten bij de
VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) en onderschrijft als zodanig
bovenstaande geloofsbasis van de VPE.