Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Het is voor ons heel onwerkelijk. Nederland staat op zijn kop, de regering is in rep in roer. En dat voor iets dat nog maar twee maanden geleden zo ver weg leek in China.

Vanmorgen was ik in de supermarkt, en probeerde ik inkopen te doen. De winkelmedewerkers konden de schappen niet snel genoeg aanvullen. Je voelde de stress en sommigen hoorde je tegen elkaar zeggen ‘het lijkt wel oorlog’.

Voor ons als christenen zijn we hier op voorbereid. We zijn gewaarschuwd. De klok staat slaat bijna 12 uur. Mattheus 24:44 zegt: ‘Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen’.

Wij zijn helemaal anders. God heeft ons met nieuwe kleren bekleed. Onze menselijke natuur hebben we naar het kruis gebracht en daar heeft God ons met een goddelijke natuur bekleed. Dat wil niet zeggen, zeker niet!, dat niets ons kan treffen. We hebben nog steeds hetzelfde sterfelijke lichaam. Het wil dus ook niet zeggen dat we maar onze gang kunnen gaan en allerlei onverantwoorde risico’s nemen. Jezus zelf werd verzocht in de woestijn en hij pareerde de aanval van Satan door een citaat uit Psalm 91 met de woorden ‘Gij zult de Here uw God niet verzoeken’. Jezus wist dat zijn Vader een soeverein God is. Een God die gebeden wil worden. Zelfs Jezus werd niet overmoedig door maar van het dak van de tempel te springen. Dus wij zeker niet!

Dat geldt dus ook voor hoe we omgaan met onze hygiëne. Niet dat we zeggen ‘God beschermd ons wel’. We moeten waakzaam zijn en nuchter. Ons gezonde verstand gebruiken. Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Dus angst en vrees, stress en paniek zijn als het goed is niet aan de orde voor ons als kinderen van de allerhoogste God, de God van de hemelmachten, de God die was en is en komt, de Eeuwige.

Nee, veel meer zouden we, juist in deze tijden, het licht mogen laten schijnen van onze God in onze omgeving. Dit is onze kans!

Dat licht dat we mogen laten schijnen is een schitterend licht. God houdt van ons, en zal ons nooit begeven of verlaten. Zijn liefde is grandioos, zijn wegen zijn volmaakt. Dat ook wat we mogen uitdragen, zoals ook Paulus dit liet weten aan de mensen in Rome. In Romeinen 8 vanaf vers 35 staat:

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen nog machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte nog diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here’.

Hierbij wens ik jullie allemaal Gods zegen en nabijheid toe, de Here zegene u en Hij behoede u, Hij doe Zijn aangezicht over U lichten en zij u genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Hendrik Jan Bos
za. 14.3.2020