post

BIJBELSTUDIE-CYCLUS “HET BIJBELBOEK PSALMEN”

door Frank Ouweneel

Korte beschrijving:

Het Bijbelboek Psalmen is het grootste en mooiste monument van Hebreeuwse poëzie; het was de bundel van geestelijke liederen van het volk Israël.
In het Hebreeuws heet het Bijbelboek: “Sefer tehillim”, wat betekent: “Boek van de lofprijzingen”.

Door de Heilige Geest dicteerde God de Psalmen onder andere aan David, Mozes, Salomo en Asaf.

Het Bijbelboek Psalmen neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in omdat:

>          het Nieuwe Testament het vaakst aanhaalt uit de Psalmen
>          bijna alle Nieuwtestamentische verwijzingen naar Jezus Christus (Jezus de Messias) zijn ontleend aan de Psalmen; enkele voorbeelden:
* Jezus de Koning: Ps. 2, 20, 21, 24, 45, 72, 110 en 118
* Jezus de Gekruisigde: Ps. 22
* Jezus de Goede Herder: Ps. 23
* Jezus de Rots van het heil: Ps. 27 en 40

Het Bijbelboek Psalmen brengt in lofprijzing aan God tot uitdrukking Wie Hij is en wat Hij doet. De Psalmen spreken over het volledige scala van menselijke emoties: van uitbundige vreugde tot diepe wanhoop en intens berouw. Ze geven uiting aan de behoefte aan God in tijden van beproeving en aan het vertrouwen dat God zal helpen; enkele voorbeelden:
* als Gods leiding dringend gewenst is: Ps. 25
* als andere mensen problemen veroorzaken: Ps. 37
* als de gelovige depressief is: Ps. 42 en 43
* als de gelovige bang is: Ps. 27 en 91
* als de gelovige ziek is: Ps. 31
* als er zorgen zijn over de toekomst: Ps. 34
* als de problemen groter lijken dan ooit: Ps. 124, 130 en 139
* als de gelovige Hem alleen maar wil prijzen: Ps. 103

Het is mooi om te zien dat Psalm 1 begint met “Welzalig de mens…..”

start:                           12 januari 2020 / einde: april 2022
frequentie:                 september t/m april: elke tweede zondag van de maand
locatie:                        Pinkstergemeente Stadskanaal
Irenelaan 23
Stadskanaal
aanvang:                     19.00 uur
meer informatie:
www.frankouweneel.nl